2011. november 2., szerda

Albums - 2nd Live Concert 'The Great' (2008.02.29 concert album(Korea))

2008.02.29 concert album(Korea) - 2nd Live Concert 'The Great'

    01 Crazy Dog, 환상 속의 그대 - 빅뱅 (Big Bang)
    02 흔들어 (Shake It) - 빅뱅 (Big Bang)
    03 Wild Wild West - 빅뱅 (Big Bang)
    04 웃어본다 (Trying To Laugh) - 대성 (DaeSung)
    05 다음날 (Next Day) - 승리 (SeungRi)
    06 My Girl - 태양 & 지드래곤 & 탑(TaeYang & G-Dragon & T.O.P.)
    07 La la la - 빅뱅 (Big Bang)
    08 바보 (Fool) - 빅뱅 (Big Bang)
    09 This Love - 빅뱅 (Big Bang)
    10 거짓말 (Lies) - 빅뱅 (Big Bang)
    11 아무렇지 않은 척 (Act Like Nothing's Wrong) - 탑 (T.O.P.)
    12 눈물뿐인 바보 (A Fool Only Tear) - 빅뱅 (Big Bang)
    13 But I Love U - 지드래곤 (G-Dragon)
    14 마지막 인사 (Last Farwell) - 빅뱅 (Big Bang)
    15 Always (encore) - 빅뱅 (Big Bang)
    16 거짓말 (Lies) (encore) - 빅뱅 (Big Bang)

RAR FILE: MEDIAFIRE

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése